Pierwsza w Warszawie Wystawa Kart Pocztowych w 1900 r.

Jacek Jackowski

Jeszcze nie przebrzmiały echa zakończonej 14 września 1899 r. krakowskiej wystawy kart pocztowych ilustrowanych, a już tydzień później niektóre pisma w Królestwie snuły przypuszczenia co do możliwości zorganizowania podobnej wystawy w październiku w Warszawie. Pomysłodawcą był wydawca "Kraju w obrazach", nagrodzony srebrnym medalem na wystawie w Krakowie, Konstanty Woźniak. "Biesiada Literacka" pisała: p. K. Wożniak, zapoczątkował myśl urządzenia w Warszawie wystawy ilustrowanych kart pocztowych na wzór wystawy krakowskiej... . Pomysł nie doczekał się szybkiej realizacji, powrócono do niego dopiero pod koniec przyszłego roku. Może nadzwyczajne powodzenie i sukces wystawy kart pocztowych w Paryżu, może chęć nadążenia za ogólnoeuropejską modą zbierania kart pocztowych, zachęciło niestrudzonych w nowych sposobach zdobywania pieniędzy na cele społeczne - p. o. prezesa Wydziału Dochodów Niestałych Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Władysława Hulewicza oraz adwokata, kolekcjonera i mecenasa sztuki Leona Papieskiego - do odświeżenia tego pomysłu i zorganizowania wystawy. Wespół z rzeźbiarzem Janem Woydygą i Tadeuszem Zalewskim utworzyli komitet organizacyjny wystawy.

Pierwsze zapowiedzi prasowe pojawiły się w połowie pażdziernika 1900 r. Na łamach "Kurjera Warszawskiego" z 26 października komitet zawiadamiał, że dopuści na wystawę w salach Ratusza karty wydane przez wydawców krajowych oraz zbiory prywatne, a najlepsze z nich uhonoruje nagrodami. Ogłosił także konkurs na najlepszy projekt karty pocztowej z uwzględnieniem motywów swojskich. Bliższych informacji zainteresowanym udzielał i zbiory na wystawę przyjmował Tadeusz Zalewski. "Biesiada Literacka" apelowała natomiast do wydawców pozawarszawskich: wydawcy kart podobnych na prowincji powinni w interesie własnym nadesłać na wystawę swe nakłady.

Pierwotny termin otwarcia ustalono na połowę listopada, czasu pewnie było mało a zamierzenia ambitne, więc ostateczne rozpoczęcie jej przeniesiono na dzień 1 grudnia. Organizatorzy nie szczędzili sił, by wystawę uatrakcyjnić. Jan Woydyga podjął się prowadzenia w czasie trwania wystawy "żywych kart". Leon Papieski rozsyłał do wybitnych przedstawicieli nauki, literatury i sztuki listy z prośbami o nadsyłanie kart z aforyzmami, rysunkami i autografami z przeznaczeniem ich na licytacje. Pierwsza odpowiedziała Eliza Orzeszkowa, na fotograficznej pocztówce z fragmentem Puszczy Białowieskiej napisała: Pisarz, to taki człowiek, który przez życie całe nad krośnami siedząc, wzrok podnosi ku ideałom i z nich wzory dla tkanin swoich zdejmuje. Karty nadchodziły z kraju i zagranicy. Poeci pisali wiersze, malarze przysyłali swoje rysunki, muzycy zapisywali fragmenty utworów.

26 listopada komitet wystawowy ogłosił jeszcze jeden konkurs. Na łamach "Kurjera Warszawskiego" czytamy: Dotychczas nie mamy jeszcze właściwego wyrazu czysto swojskiego dla określenia w jednym słowie "karty korespondencyjnej". "Odkrytka" jest słowem źle zbudowanym, ponieważ mówi się "list otwarty", nie "odkryty", nazwa ta więc nie licuje z duchem języka naszego. "Korespondentka" brzmi bardzo z cudzoziemska. Otóż komitet ogłasza nagrodę w postaci pięknego albumu do kart pocztowych temu, kto do d. 7 - ego grudnia br. utworzy wyraz jednolity, czysto polski dla określenia pojęcia karty pocztowej.

Przygotowania do wystawy dobiegały końca. W środe 28 listopada rozpoczęto wywieszanie okazów wystawowych, których nadesłano około 60 000. Z braku miejsca musiano odmówić kilku chętnym. W sali wielkiej Aleksandryjskiej ustawiono 32 ekrany mieszczące po 1000 kart pochodzących z kolekcji prywatnych. Pośrodku ustawiono dodatkowy ekran na którym umieszczono około 300 kart z autografami nadesłanymi na licytacje. Tutaj znalazły też miejsce na oddzielnym ekranie, zgłoszone na konkurs projektów artystycznych, rysunki i akwarele nowych kart pocztowych . Na stole zaś wyłożono dodatkowo piętnaście albumów z kartami przeznaczonymi do oglądania. W sali tej wystawiono jedyną na tej wystawie kolekcję filatelistyczną I. R. Barabasza, właściciela firmy St. Winiarski, ukazującą ostemplowania kart pocztowych.

W sali sztandarowej im. hr. Berga siedmiu wydawców i nakładców zajęło szereg gablot i witryn prezentując swoje nakłady. Firma St. Winiarski wystawiła 385 wzorów kart, zaś A. Chodowiecki 200 wzorów. Tutaj też urządzono prowizoryczne biuro pocztowe, w którym sprzedawano marki, zawieszono skrzynkę pocztową do wysyłania zakupionych na wystawie kart. W westybulu ustawiono stoły zaopatrzone w materiały piśmienne dla piszących i wysyłających karty. Jeden z artystów przygotował projekt oficjalnej karty wystawowej, którą nakładem komitetu, odbił w kilku tysiącach sztuk zakład litograficzny Jana Cotty. Redakcja "Sportu" przygotowała specjalny numer poświecony w przeważającej cześci karcie pocztowej i samej wystawie, a ze względu na znajdujący się w nim katalog, przeznaczono go do sprzedaży na miejscu. W katalogu wystawy wymieniono wystawców prywatnych oraz firmy wydawnicze i nakładcze. Bogato zreprodukowano projekty artystyczne na konkurs kart, a także karty z autografami przeznaczone na licytacje. Przytoczono nadesłane propozycje do konkursu na najtrafniejszą nazwę karty korespondencyjnej w wyrazie jednolitym.

Wystawę otwarto uroczyście w sobotę 1 grudnia 1900 r. o godz. 5 po południu. Ceremonii otwarcia dopełnił prezes Towarzystwa Dobroczynności książę Maciej Radziwiłł w obecności organizatorów i prasy. Oberpolicmajstra warszawskiego reprezentował rotmistrz Lewicki. Wystawa była czynna od godz. 11 do 9 wieczorem. Od godz. 6 przygrywała orkiestra fabryczna Temlera i Szwedego. W tym czasie co pół godziny wystawiano "żywe karty pocztowe". Cene biletu ustalono na 20 kop. od osoby. Wystawe odwiedzały tłumy, w niedzielę doliczono sie 2000 osób, największy ścisk panował wieczorem podczas pokazywanych na galerii sali Aleksandryjskiej "żywych obrazów".

Karty oglądano nie tylko oczami, wiele z nich ginęło z ekranów, a gdy stwierdzono braki wśród kart z autografami, odgrodzono je od zwiedzających barierkami. Wystawę zaczął także ochraniać agent policyjny. Sprzedaż kart bezpośrednio u nakładców i wydawców miała wielkie powodzenie; najczęściej nabywano ilustracje Andriollego do "Marji" i "Czatów", rysunki Kostrzewskiego, wykonawców scen z "Hrabiny". Zwiedzający chętnie kupowali oficjalne karty wystawowe komitetu, a także przygotowaną przez Br. Mieszkowskiego kartę fotograficzną z winietką, wyobrażającą ratusz, salę wystawową i bramę do niej wiodącą. Ilość zwiedzających nie malała, zainteresowanie wystawą wzrastało z każdym dniem, w przeddzień jej zamknięcia przyszło 3000 osób, panował taki tłok, że chwilami zwiedzający wystawę musieli nieruchomo wyczekiwać na swoją kolejkę.

Wystawę zwiedziło około 16 000 osób, wysłano z niej 30 000 kart, samych tylko kart wystawowych komitetu sprzedano 5 000 szt. Ostatniego dnia w niedzielę, by zapobiec tłokowi podczas licytacji autografów podniesiono cene biletu na 40 kop. Wpływy z licytacji kart z autografami osiągnęły 300 rb. Najwyższą cenę - 32 ruble - zapłaciła hrabina *** za pocztówkę z autografem Salomei Kruszelnickiej. Inne autografy osiągały ceny od 5 kopiejek do 10 rubli. Powodzeniem cieszyły sie karty z aforyzmami Sienkiewicza, St. hr. Tarnowskiego, Z. Sarneckiego oraz rysunkami własnoręcznymi malarzy Kossaka i Siemiradzkiego 4.

Przez cały czas trwania wystawy publiczność głosowała przy pomocy kuponów z napisem "nagroda", dołączanych do biletów wstępu, na najpiękniejszy zbiór wrzucając je do puszek umieszczonych przy ekranach. Po licytacji obliczono oddane głosy. Najwięcej, bo 1289 głosów przyznała publiczność zbiorowi Romany Święckiej - nagrodą był album do kart - za zbiór akwafort, heliograwiur, oryginalnych rysunków i rzadkich zbiorów modernistycznych gustownie rozwieszonych na zielonym ekranie z brązami w stylu secesji. Nagrodę drugą otrzymała Helena Hohendlingerowa (910), trzecią zaś Anna Baruchowa (250). Komitet przyznał także albumy za największe wystawione zbiory - otrzymali je Henry (8000 kart), Łasińska (około 3000) i August Zalewski (2500). Trzy dni wcześniej, w czwartek 6 grudnia członkowie redakcji "Słownika Polskiego": Jan Karłowicz, Ludwik Korotyński, Adam Antoni Kryński, Władysław Niedźwiecki i Wacław Taczanowski z nadesłanych 296 propozycji nowej nazwy karty korespondencyjnej wybrali pięć. Publiczność głosując przy pomocy oddawania głosów na kartach pocztowych wybrała "pocztówkę" (141 głosów). Dalej uplasowały się "otwartka" (76), "liścik" (50), "listówka" (23) i "pisanka" (19). Autor zwycięskiej nazwy ukrywał się pod pseudonimem Marja z B. Okazał się nim Henryk Sienkiewicz, który otrzymaną nagrodę w postaci albumu przeznaczył na cele dobroczynne.

W czwartek także jury pierwszej w Warszawie wystawy kart pocztowych, złożone z artysty malarza p. M. Wywiórskiego, artysty rzeźbiarza p. J. Woydygi i członków komitetu wystawy pp. W. Hulewicza, L. Papieskiego i T. Zaleskiego, po dokładnem obejrzeniu 1) wystawionych prac konkursowych na projekty kart pocztowych; 2) zdjeć fotograficznych na kartach pocztowych i 3) zbiorów nakładców polskich, zdecydowało przyznać nagrody wystawcom (5). Łącznie przyznano 1 dyplom honorowy, 18 medali, 6 listów pochwalnych i 1 wzmiankę pochwalną.

Wystawę zamknięto 9 grudnia, przyniosła 2 500 rb. dochodu na rzecz WTD. Trzy dni później w "Kurjerze Warszawskim" ukazało się podziękowanie komitetu, w którym czytamy: ... tak moralne, jak i materyalne powodzenie wystawa zawdzięcza przedewszystkiem ludziom znanym na polu nauki, literatury i sztuki, którzy nie odmówili prośbie komitetu uświetnić wystawę nadesłaniem swoich cennych autografów, lub rysunków własnoręcznych, będących główną siłą przyciągającą dla publiczności, ... , zwraca się z podziękowaniem do wszystkich wystawców prywatnych, którzy nie bacząc na przewidywane z góry uszkodzenie zbiorów, udzielili takowych komitetowi, ... , pp. nakładcom pocztówek za odstąpienie prawie po cenie kosztu kilkunastu tysięcy pocztówek ilustrowanych dla sprzedaży na rzecz biednych; wreszcie tym z pp. studentów którzy tak czynnie i skutecznie dopomogli członkom komitetu w rozmieszczeniu zbiorów i zachowaniu porządku w salach podczas trwania wystawy.

Nagrody

 1. W dziale projektów artystycznych:
  1. Dyplom honorowy i wielki medal złoty: artyście malarzowi, p. Tondosowi z Krakowa, za ogólną działalność jego w odtwarzaniu na kartach pocztowych wysoce artystycznych widoków akwarelowych Warszawy, Krakowa i Lwowa.
  2. Wielkie medale złote: pp. Ludwikowi Stasiakowi z Bochni, za artystycznie wykonane oryginalne pomysły i p. Jerzemu Warchałowskiemu z Krakowa, za bardzo oryginalny, subtelnie wykonany pomysł p.t. "Styl zakopianski", w którym artysta połączył z wielkim smakiem w jedną harmonijną całość różne motywy stylu swojskiego.
  3. Medale złote: p. Tadeuszowi Rybkowskiemu ze Lwowa, za przeżśliczną akwarelkę, przedstawiającą "Hucułkę" na koniu, ujętą z gustowną winietką o motywach swojskich. P. Janowi Perdzynskiemu (Pobóg) z Warszawy, za dwa piękne projekty akwarelowe o tematach swojskich, szczególnie za jeden z nich, przedstawiający ułana z dziewczyną, i p. Kazimierzowi Wejtce z Odesy, za odtworzenie w subtelnie malowanych akwarelach wioski litewskiej z wielkim poczuciem jej przyrody.
  4. Duży medal srebrny: p. Cieślewskiemu, za ładne widoki akwarelowe Gdańska i inne.
  5. Medale srebrne: p. Edmundowi Perlemu, za szereg akwarel o tematach swojskich i p. Karolowi Millerowi, za dwie akwarelki, przedstawiające typy ludowe.
  6. Medal bronzowy: p. Helenie Rakowieckiej, za oryginalny pomysł odtworzenia na karcie pocztowej ułana.
  7. Listy pochwalne: p. Marji Tyszka, za obrazek akwarelowy, odtwarzający część starego grodu z uwzględnieniem strojów historycznych. P. St. Prad - Kiśniewskiej (6), za trzy akwarelki o motywach swojskich i Niewiadomemu z Krakowa, za typy ludowe na projektach p. t. "U żródeł Wisły", z "Tatr" i inne.
 2. W dziale zdjęć fotograficznych:
  1. Wielki medal złoty: p. Br. Mieszkowskiemu z Warszawy, za artystyczne odtworzenie na kartach pocztowych, przedewszystkiem, typów ludowych, a także widoków Warszawy i różnych osobistości krajowych.
  2. Medal złoty: p. Lukaszowi Dobrzanskiemu, za piękne odtworzenie na kartach pocztowych wybranych z wielkiem poczuciem artystycznem krajobrazów swojskich.
  3. List pochwalny: p. Dembno - Krzyżanowskiemu z Serpuchowa (gub. Moskiewska), za bardzo udatne zdjęcia fotograficzne na karcie pocztowej krajobrazu.
 3. W dziale nakładców kart pocztowych ilustrowanych.
  1. Wielki medal złoty: p. Altenbergowi ze Lwowa, za wybitną działalność w rozpowszechnianiu kart pocztowych ze scenami z Trylogji sienkiewiczowskiej; 2) p. Niemojewskiemu za takież popularyzowanie arcydzieł Grottgerowskich i p. R. Barabaszowi (firma St. Winiarski), przedewszystkiem za takież popularyzowanie rysunków Andriollego, Kostrzewskiego i innych artystów swojskich, tudzież za rozpowszechnienie kart pocztowych z widokami Warszawy i różnych znakomitości.
  2. Wielki medal srebrny: p. Edwardowi Chodowieckiemu z Warszawy, za karty pocztowe z pięknemi zdjęciami fototypicznemi Warszawy i różnych znakomitości.
  3. Medale srebrne: p. Kamilowi Braunowi z Tarnowa, za wydanie pięknych kart z widokami Zakopanego i p. Arctowi, za karty z akwarel Kostrzewskiego.
  4. Listy pochwalne: pp. Kiesewetterowi i Semadeniemu z Lublina, za wydawnictwo kart pocztowych z widokami Lublina i J. Godlewskiemu, za karty z widokami Nowego Sącza.
  5. Wzmianka pochwalna; p. Poznańskiemu z Rawy, za wydanie kart pocztowych z widokami Rawy.

 


 
 

fukier.jpg (17264 bytes)

Winiarnia Fukiera

fuchs.jpg (32009 bytes)

Zakłady Fuchsa
 

fruzin.jpg (28769 bytes)

J.Fruziński

gajew.jpg (30663 bytes)

Cukiernia Jana Gajewskiego
 

wedel1.jpg (30537 bytes)

Reklama E.Wedel

wedel2.jpg (31966 bytes)

Reklama E.Wedel
 

wedel3.jpg (35764 bytes)

Reklama E.Wedel

wedel4.jpg (34379 bytes)

Reklama E.Wedel
 

wrobl.jpg (27592 bytes)

Rachunek Jana Wróblewskiego

piwo.jpg (21803 bytes)

Piwo Stanisława Domańskiego
 

pejs.jpg (25946 bytes)

Pejsachówka

szab01.jpg (22743 bytes)

Szabasówka

wystawa.jpg (32600 bytes)

Zdjęcie z wystawy

lampa1.jpg (30481 bytes)

Lampa Tiffaniego

lampa2.jpg (31818 bytes)

Lampa Tiffaniego

lampa3.jpg (31532 bytes)

Lampa Tiffaniego

lampa4.jpg (33402 bytes)

Lampa stołowa

lampalukasiewicza.jpg (29855 bytes)

Lampa Łukasiewicza

p1.jpg (28325 bytes)

Kobieta z kagankiem

p2.jpg (31304 bytes)

Lampa sypialniana

p3.jpg (29975 bytes)

Lampa przenośna

 
p4.jpg (30409 bytes)

Lampa biurowa

p5.jpg (28562 bytes)

Lampa nastrojowa

w1.jpg (30586 bytes)

Ratusz oświetlony

w2.jpg (28258 bytes)

Latarnia morska

w3.jpg (29569 bytes)

Uniwersytet w nocy

w4.jpg (30086 bytes)

Politechnika w nocy

w5.jpg (30810 bytes)

Trasa W-Z oświetlona

w6.jpg (29345 bytes)

Także trasa W-Z  w nocy

n1.jpg (30790 bytes)

Warszawa współczesna

n2.jpg (31990 bytes)

Nocna Warszawa

n3.jpg (30537 bytes)

Światła Warszawy odbite w Wiśle

n4.jpg (28729 bytes)

Warszawa Dworzec

n5.jpg (30331 bytes)

Warszawa Teatr

n6.jpg (30190 bytes)

Warszawa Trasa

z2.jpg (30449 bytes)

Żyrandole kościelne

z1.jpg (28298 bytes)

Latarnie uliczne

 

z3.jpg (29794 bytes)

Oświetlenia dzienne

 

z4.jpg (28831 bytes)

Oświetlenia nocne

z5.jpg (31386 bytes)

Lampy na Mariensztacie

z6.jpg (30043 bytes)

Warszawa nocą

z7.jpg (31475 bytes)

Lampa rowerowa

z8.jpg (30919 bytes)

Lampy górnicze

z9.jpg (33450 bytes)

Lampa stołowa

z10.jpg (29726 bytes)

Lampa gabinetowa

z11.jpg (30962 bytes)

Lampa kulista

z12.jpg (30521 bytes)

Lampa bryłowa

z13.jpg (33937 bytes)

Lampa salonowa

z14.jpg (29233 bytes)

Lampa salonowa

z15.jpg (28791 bytes)

Lampa kinkietowa

z16.jpg (32293 bytes)

Lampa ciemniowa

z17.jpg (29154 bytes)

Żyrandol naftowo-świecowy

z18.jpg (30958 bytes)

Lampa dekoracyjna

Budowa mostu w Modlinie zilustrowana fotografią
 modlin.jpg (30139 bytes)

rusztowania

modlin10.jpg (31018 bytes)

pierwsze przęsło

modlin11.jpg (32113 bytes)

widok z boku

modlin12.jpg (32687 bytes)

dźwig kolejowy

modlin13.jpg (32100 bytes)

przesuwanie przęsła

modlin15.jpg (30859 bytes)

pomiary

modlin16.jpg (31287 bytes)

palowanie

modlin17.jpg (32530 bytes)

transport budulca

modlin19.jpg (28565 bytes)

składowanie materiałów

modlin2.jpg (29628 bytes)

palowanie podpór

modlin20.jpg (30876 bytes)

przygotowanie brzegu

modlin21.jpg (31058 bytes)

układanie belek

modlin22.jpg (30411 bytes)

przesuwanie pali drewnianych

modlin23.jpg (26445 bytes)

widok konstrukcji stalowej

modlin24.jpg (33038 bytes)

obciążanie lokomotywą

modlin25.jpg (28839 bytes)

widok przęsła bocznego

modlin26.jpg (30466 bytes)

sprawdzanie wytrzymałości przęseł

modlin27.jpg (32623 bytes)

instruktaż dla batalionu saperów

modlin28.jpg (31815 bytes)

zdjęcie na tle mostu kadry inżynierskiej

modlin34.jpg (32293 bytes)

zdjęcie kadry oficerskiej na tle wybudowanego mostu

modlin35.jpg (28016 bytes)

przygotowania do pracy

modlin36.jpg (29349 bytes)

druga podpora

modlin37.jpg (33288 bytes)

początek konstrukcji drewnianej 

modlin39.jpg (28758 bytes)

budowa nocna

modlin4.jpg (25536 bytes)

konstrukcja pod transport przęsła

modlin5.jpg (32289 bytes)

filar drewniany na środku rzeki

modlin6.jpg (30871 bytes)

widok konstrukcji na tle twierdzy

modlin7.jpg (31733 bytes)

nasuwanie konstrukcji stalowych

modlin8.jpg (33562 bytes)

montaż ostatniego fragmentu mostu

modlin9.jpg (29945 bytes)

końcowe prace montażowe

OSTATNIE NABYTKI FOTOGRAFICZNE PRZEDSTAWIAJĄCE WARSZAWĘ
 a1Praga.jpg (46280 bytes)

Ząbkowska

a2al3maja.jpg (40619 bytes)

Al. 3 Maja

a3lipowapowisle.jpg (49795 bytes)

Powiśle Lipowa

a4powisle.jpg (47363 bytes)

Powiśle Lipowa

a5powisle.jpg (57699 bytes)

Powiśle Lipowa

a6Praga.jpg (48461 bytes)

Praga tramwaj

a7pragadomtowarowy.jpg (46549 bytes)

Praga Hala Targowa

a8pragaurzad.jpg (45989 bytes)

Praga Urząd

a9tramwaje.jpg (59229 bytes)

Tramwaje

a10gettopowojenne.jpg (41494 bytes)

Getto po wojnie

a11kapliczkazgoda.jpg (45204 bytes)

Kapliczka przy ulicy Zgoda

a12staremiasto.jpg (42120 bytes)

Stare Miasto

a13Teatrwielki.jpg (58150 bytes)

Teatr Wielki

a14hipoteka.jpg (37782 bytes)

Hipoteka

a15placteatralny1.jpg (54622 bytes)

Plac Teatralny

a16placteatralny2.jpg (51958 bytes)

Plac Teatralny druga strona

a17ruinystarowka.jpg (53181 bytes)

Ruiny Starówki

a18rogmarszi alej.jpg (52666 bytes)

Róg Marszałkowskiej i Alej

a19PAN.jpg (48668 bytes)

Plac Kopernika PAN

a20odbudowa.jpg (56035 bytes)

Odbudowa Warszawy

wo1starowka.jpg (49913 bytes)

Starówka

wo2palacblanca.jpg (49926 bytes)

Pałac Blanka obok Ratusza

wo3powisle.jpg (47894 bytes)

Powiśle

wo4grob.jpg (47257 bytes)

Resztki Grobu Nieznanego Żołnierza

wo5zamek.jpg (42254 bytes)

Zamek 1945

wo6palacpodblacha.jpg (47816 bytes)

Pałac pod Blachą

wo7placnapoleona.jpg (48158 bytes)

Plac Napoleona

wo8plactrzechk.jpg (45405 bytes)

Plac Trzech Krzyży

Aleje Ujazdowskie
a1.jpg (45742 bytes) a2.jpg (51547 bytes)
a3.jpg (51411 bytes) a4.jpg (45078 bytes)
a5.jpg (45403 bytes) a6.jpg (47101 bytes)
a7.jpg (46657 bytes) a8.jpg (50774 bytes)
a9.jpg (45207 bytes) a10.jpg (54266 bytes)
a11.jpg (52397 bytes) a12.jpg (46015 bytes)
Nowy Świat
ns1.jpg (48824 bytes) ns2.jpg (46940 bytes)
ns3.jpg (46833 bytes) ns4.jpg (48013 bytes)
ns5.jpg (41983 bytes) ns6.jpg (55122 bytes)
ns7.jpg (47626 bytes) ns8.jpg (47001 bytes)
ns9.jpg (42183 bytes) ns10.jpg (44870 bytes)
ns11.jpg (45227 bytes) ns12.jpg (48710 bytes)

 

pocztówki |  dokumentalia |  u fotografa |  kącik Filokartysty |  kącik WKK |  zbiory Ewyzbiory Marysiarchiwum | Księga Gości
o Jacku Snopczyńskim |  ciekawe strony |  strona główna |  kontakt